Corona-information

Du finder Sundhedsstyrelsens informationsark til forældre ved ny coronavirus her.

Du finder Odense Kommunes informationssider til forældre med børn i skole og dagtilbud her.

Institutionens retningslinjer

Følgende er gældende:
• Der skal vaskes hænder ved håndvasken ude, når I kommer om morgenen
• Hvis der er behov for at vaske hænder inden I går hjem, skal det også være ved håndvasken udenfor.
• Vi beder jer sørge for så kort afleverings- og afhentningstid som muligt.
• Vanddunke skal fyldes ved håndvasken udenfor. ”Stregen” hvor foldedøren er, og stopskiltet i køkkenet, gælder stadig.
• Stopskiltet i vuggestuegarderoben gælder også stadig.
• Ingen børnehavebørn/søskende må komme med i vuggestuen.

Retningslinjer fra Børn – og Ungelægerne i Odense Kommune

Symptomer på coronavirus er:
Tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter.

Jeres barn må ikke møde op hvis:
• Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud eller skole, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19. Fx ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet. Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med.
• Barnet må heller ikke møde op i dagtilbud eller skole, hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom.
• Bliver jeres barn syg imens han/hun er i skole eller dagtilbud, så skal I straks hente jeres barn.

Jeres barn skal blive hjemme indtil:
• Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19, og I har fået foretaget en test, må barnet først møde op, når I har fået et negativt testresultat.
• Er resultatet positivt skal jeres barn blive hjemme i syv dage, hvis ikke der er symptomer.
• Er resultatet positivt og har jeres barn symptomer, så må han/hun først møde op i dagtilbud og skole 48 timer efter symptomfrihed.
• Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer, og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen.
• Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud eller skole, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer.

Forældre og medarbejdere må ikke opholde sig i institutionen hvis:
• De har symptomer, som giver mistanke om Covid-19
• De er testet positive for ny coronavirus
• De har været i nær kontakt med en smittet og endnu ikke er testet
• Desuden skal børn, der er nære kontakter, og som ikke bliver testet, have været hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer, før de må komme i institutionen igen.

Hvis I eller jeres barn testes positiv for covid-19:
I tilfælde af, at I eller jeres barn testes positiv for covid-19, skal I straks meddele det til institutionen. Vær opmærksom på, at alle i husstanden skal testes!
Hvis et barn er smittet vil vi spørge ind til symptomerne (fra symptomernes opståen eller fra podningstidspunktet).
I forhold til nærkontakt vil vi se tilbage på den sidste gang barnet har været i institutionen og to dage tilbage. Hvem har barnet været tæt på (jævnfør ovenstående fra Børn – og Ungelægerne)?
Personer, der har været i nær kontakt med den smittede skal vente med podning til dag 4 efter at smitten er konstateret. Derefter skal podes igen på dag 6.

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens folder ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” som beskriver tiltag og forholdsregler ved konstatering af tilfælde af Coronasmitte. Afsnit 2.3.2. “Ved fravigelse af 1 meters afstand” vedlagt som bilag.

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi konkret her i Dalum Private Børnehave og Vuggestue kan forholde os i tilfælde af en eller flere smittede personer, med udgangspunkt i, at børnehavebørnene ikke er isoleret i deres spisegrupper (farvegrupperne).

I bestyrelsen vægter vi børnenes og de ansattes sundhed højest. Derfor er er beslutningen, at institutionen som udgangspunkt vil blive lukket mens tests og smitteopsporing pågår.

Der vil blive taget kontakt med Børn- og Ungelægerne i Odense Kommune som vil bistå med råd og vejledning i forhold til hvilke foranstaltninger, der i øvrigt skal iværksættes.

Det kan blive nødvendigt med etablering af nødpasning i stil med det, vi gjorde i foråret. Det kan ligeledes blive nødvendigt med dimensionering, d.v.s. at opdele dagen i intervaller, hvor børnene så tildeles et interval, således at alle ikke er i institutionen på en gang, eller lignende.

Bilag

Hvis et barn, en elev eller en medarbejder testes positiv for ny coronavirus, skal der gøres følgende:
Indledende vurdering og relevante børn, elever og medarbejdere sendes hjem

 • Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig derhjemme.
 • Ledelsen afklarer, om barn/elev/medarbejder har opholdt sig i dagtilbuddet/skolen/ungdomsuddannelsen:
  • indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
  • hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 timer inden testen blev taget.
 • Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for smittespredning. Såfremt ovenstående bekræftes, sendes alle børn i klassen/stuen/gruppen hjem.

Vurdering af hvem der skal testes

 • Alle børn, elever eller medarbejdere, der har været i klasse/stue/gruppe med den smittede skal tilbydes to test efter programmet for nære kontakter (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter).
 • Ledelsen samarbejder med forældrene til det smittede barn, eller den smittede medarbejder om, at opspore evt. andre kendte nære kontakter i dagtilbuddet/skolen/ungdomsuddannelsen ud over dem, de går i klasse/stue/gruppe med (kriterierne for nære kontakter er beskrevet i kap. 3). Identificerede nære kontakter følger programmet for nære kontakter med hjemsendelse og to test (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter). Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for husstanden eller møde op igen på i dagtilbud/skolen/ungdomsuddannelsen, før de har ét negativ testsvar.

Test

 • Ledelsen informerer forældre, elever og medarbejdere, at de selv skal bestille tid til test og følge myndighedernes anbefalinger.

Hvornår må man møde igen?

 • Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for husstanden eller møde op igen i dagtilbud/skole/ungdomsuddannelsen, før de har ét negativt testsvar, eller har været hjemme i 7 dage, hvis ikke de har fået foretaget en test. Hvis de udvikler symptomer, skal de blive hjemme indtil, de har haft to dage uden symptomer. Andre tiltag og forholdsregler
 • Der bør foretages ekstra rengøring af områder og genstande, som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer.
 • Børn, unge og medarbejdere med symptomer må møde i dagtilbud/skole/ungdomsuddannelse igen, når de har været symptomfri i 48 timer.
 • Børn, unge og medarbejdere uden symptomer må møde op i dagtilbud/skole/ungdomsuddannelse igen efter ét negativ testsvar. Såfremt børn ikke er blevet testet, må de møde op igen efter 7 dage, hvis de stadig ikke har symptomer (jf. også afsnit 2.5 om Test af børn).
 • Der skal efter tilbagevenden til dagtilbud/skole/ungdomsuddannelse være skærpet opmærksomhed fra både institutionens samt forældrenes side på tegn på symptomer hos både børn/unge/medarbejdere. Herudover anbefales det, at der sættes ind med en skærpet indsats på smitteforebyggende tiltag.
 • Det anbefales endvidere, at den kommunale sundhedstjeneste vejleder nærmere om overholdelse og evt. skærpelse af hygiejnemæssige foranstaltninger.

Der er lukket for kommentarer.